Algemeen

1. Wat doet de Stichting Collecteplan (SCP)?

SCP behartigt de belangen van de 25 goede doelen die elk jaar zelf een landelijke collecteweek organiseren. SCP werkt nauw samen met het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en Goede Doelen Nederland (GDN). Alle leden van de SCP zijn landelijk collecterende fondsen. Zie voor de lijst van leden, de regels voor toetreding en de procedure het Huishoudelijk Reglement van de SCP op www.collecteren.nl

2. Hoe komt het collecterooster tot stand?

In samenwerking met het CBF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt het collecterooster vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met feestdagen en vakantieperiodes. Er wordt maximaal 25 weken in het hele land door de aangesloten goede doelen gecollecteerd. De overige weken zijn vrij voor lokale initiatieven en andere goede doelen.

3. Waarom hebben wij collectes?

Collecteren van deur tot deur is een Nederlandse traditie. Door de inspanningen van duizenden vrijwilligers kunnen de fondsen hun jaarlijkse collecteweek organiseren. Nederland is een van de meest sociaal betrokken landen in Europa. Alleen al bij de landelijke collectes zijn tien duizenden vrijwilligers actief.

Kosten

4. Vrijwilligers werken voor niets, waarom kost collecteren dan toch geld?

Het organiseren van een collecte kost geld. Denk aan de kosten voor een radiospot, het werven van vrijwilligers, het maken van collectemateriaal en de salarissen van medewerkers op kantoor. Alle bij SCP aangesloten goede doelen streven er naar hun kosten voor fondsenwerving, waar collecteren onder valt, zo laag mogelijk te houden. Alle SCP-leden leggen in hun jaarverslagen verantwoording af voor de kosten die zij maken.

Iedere organisatie bepaalt welke fondsenwervingsmethoden zij hanteert en wat de gewenste verhouding is tussen de kosten van fondsenwerving en de inkomsten uit fondsenwerving en licht dat toe in hun jaarverslag. De kosten van fondsenwerving mogen, gerekend over de afgelopen drie jaar, gemiddeld niet meer bedragen dan 25% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. De verhouding dient te allen tijde redelijk te zijn. Het Centraal Bureau Fondsenwerving ziet toe dat de norm wordt nageleefd.

5. Wordt het geld dat met de collecte wordt opgehaald wel goed besteed?

De 25 bij SCP aangesloten goede doelen leggen verantwoording af over de besteding van het opgehaalde geld. Jaarlijks heeft een accountantscontrole plaats. Wie lid wil worden van SCP moet aan allerlei eisen voldoen, waaronder het voeren van het CBF-keurmerk. Alle goede doelen laten zien wat er met het geld gebeurt: in jaarverslagen op hun website, in speciale voorlichtingscampagnes, etc.

Wie collecteert?

6. Mag je ook collecteren namens je sportclub of mogen alleen de grote goede doelen langs de deur?

Het landelijke collecterooster beslaat 25 weken. De andere 27 weken in het jaar zijn beschikbaar voor lokale initiatieven en goede doelen die geen lid zijn van SCP. Deze initiatieven kunnen bij gemeenten een vergunning aanvragen om te collecteren.

7. Mag iedereen collecteren?

Ja, jong en oud. Voor kinderen onder de zestien jaar geldt dat zij onder begeleiding van een volwassene moeten collecteren. Dit kan overigens per gemeente verschillen, maar zestien jaar is de meest voorkomende leeftijdsgrens om zelfstandig te mogen collecteren.

Toekomst

8. Is huis-aan-huis collecteren nog van deze tijd?

Jazeker. Met de landelijke collectes wordt elk jaar rond de 50 miljoen euro opgehaald. Goede doelen hebben ook andere inkomsten, bijvoorbeeld uit giften, donaties, nalatenschappen, sponsoring en subsidies. In 2012 haalden goede doelen in Nederland in totaal 2,3 miljard euro op (cijfer: GDN).

9. Hoe gaan jullie meer jongeren interesseren om te collecteren?

SCP heeft een werkgroep Vernieuwing. Door de werkgroep worden verscheidene plannen uitgewerkt die de toekomstbestendigheid van collectes waarborgen.

 

Geef een reactie